Feiten en cijfers

Iedereen aan boord houden

Met sociale economie bedoelen we de door de overheid ondersteunde tewerkstelling van kansengroepen. Het inschakelen van mensen die om verschillende redenen niet op de “reguliere” arbeidsmarkt terecht kunnen, is de kerntaak van deze sociale ondernemers. Dit gaat over mensen die kortgeschoold of langdurig ziek zijn, worstelen met psychosociale problemen en door die problematiek vaak langdurig werkloos zijn. De werknemers krijgen een ‘rugzakje’ mee, om het rendementsverlies gedeeltelijk te compenseren en middelen voor begeleiding te financieren. In Vlaanderen heet dit ‘maatwerk’: werk op maat van de werknemer. Dit model is uniek in Europa en we mogen hier echt fier op zijn.

Begeleid werk

Sociale economie zet in op begeleid werk. Dit betekent dat de economische activiteiten en de werkvloer worden aangepast aan de noden en productiemogelijkheden van de medewerker. En dus niet omgekeerd. Want het is een dolgedraaid economisch model dat mensen uitsluit of langdurig ziek maakt en ervoor zorgt dat er nood is aan alternatieve werkvormen zoals begeleid werk. Niemand kiest voor armoede, voor werkloosheid of ziekte. Het is het gevolg van een complex samenspel van op elkaar inwerkende systemen. En om die problematieken aan te pakken is dus ook een veelzijdige oplossing vereist. Dat is begeleid werk op maat. Zo zorgen we ervoor dat iedereen aan boord blijft.

Een bewezen terugverdieneffect van €14.500

 • Win-win voor de overheid

  De kost voor de overheid wordt dus ruimschoots en op korte termijn gecompenseerd door een reeks nieuwe inkomsten en door het wegvallen van de kost van werkloosheid. Als we de totale initiële kost voor de overheid vergelijken met de maatschappelijk nettowinst, blijkt bijkomende sociale tewerkstelling een return on investment te genereren van 13.2% of € 3.169 per extra tewerkstelling van 1 doelgroepmedewerker per jaar.

 • Win-win voor de economie

  Omdat de maatwerkbedrijven voor een aangepaste werkvloer met begeleiding zorgen, slagen de maatwerkers er toch in om een toegevoegde waarde te creëren die resulteert in bijkomende omzet voor het bedrijf van € 6.492 . In het traditionele economische circuit zonder coaching lukt dit niet. Maar liefst 20.000 reguliere bedrijven doen beroep op de diensten of producten van 87 maatwerkbedrijven. Dit betekent dus ook een enorme winst voor de reguliere economie.

 • Win-win voor de medewerker

  Door de volwaardige betaalde arbeid verhoogt het inkomen. Zelfs na vermindering van de bijkomende kosten door de job (verplaatsing, opvang,..), houdt de medewerker netto gemiddeld €4.833 extra per jaar over. Bovendien zijn er ook tal van positieve effecten op langere termijn. De latente meerwaarde van arbeid voor medewerker en samenleving is onomstreden. Werk is een motor van re-integratie en zorgt voor groeiende zelfredzaamheid en zelfwaardering. Werk draagt bij tot een hogere levensstandaard, een daling van sociale kosten en het versterken van de sociale cohesie.

 • Win-win voor de planeet

  De mensen die in de sociale economie aan de slag gaan leveren ook een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Dankzij hen bestaan de kringloopcentra, dankzij hen wordt jaarlijks 35.000 ton spullen hergebruikt, dankzij hen kan het onkruid op openbare wegen zonder herbicide worden bestreden, dankzij hen zijn er fietspunten aan de grote stations, …

Werknemers bij onze leden

100.000 handen, klaar om te helpen